linuxk-layouts
MariaDB Archives
Apache Source Code
3
4

tar 압축 명령어

pwd /apm/server/mariadb tar zcvf xxxxx /apm/server/mariadb tar zcvf <어떤이름으로 압축할건지 정하고> <언떤 파일이나 디렉토리를 압축할건지 지정하고>

more
linux korea